Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Facilitato.nl

Artikel 1 Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Facilitato.nl een overeenkomst is aangegaan, althans wenst aan te gaan;
 • Facilitato.nl: Remko Pars, h.o.d.n. Facilitato.nl, de Inschrijving KVK Groningen: 70336865, gevestigd en kantoorhoudende te Beilen aan de Bereklauwlaan 8;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die door Opdrachtgever aan Facilitato.nl worden gegeven alsmede op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of verband houden.
 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van die (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de opdrachten door Facilitato.nl. 

Artikel 3 Overeenkomst

 • 3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Facilitato.nl komt tot stand op de dag
  • dat de offerte van Facilitato.nl door Opdrachtgever schriftelijk of mondeling wordt aanvaard of
  • op de dag dat Facilitato.nl de opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of
  • indien een mondelinge of schriftelijke aanvaarding of bevestiging achterwege blijft op de dag dat Facilitato.nl is gestart met de uitvoering van de opdracht;
 •  3.2 Opdrachtgever vrijwaart Facilitato.nl tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever

 • 4.1 Indien en voor zoverre ten behoeve van de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Facilitato.nl de werkzaamheden uitvoert op locatie van de Opdrachtgever dan is deze gehouden om Facilitato.nl kosteloos een deugdelijk geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.
 • 4.2 Opdrachtgever is gehouden om Facilitato.nl alle gegevens en bescheiden die zij naar haar oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm aan haar ter beschikking te stellen.
 • 4.3 Opdrachtgever is gehouden Facilitato.nl direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de juiste uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • 4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Facilitato.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 • 4.5 Extra kosten en honoraria die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 • 5.1 Facilitato.nl is gehouden de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De werkzaamheden hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverplichtingen. Facilitato.nl zal gegevens die haar bekend worden bij de uitvoering van de opdracht en waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen.
 • 5.2 Facilitato.nl is bevoegd, na overleg met Opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Facilitato.nl is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen veroorzaakt door deze derde(n).
 • 5.3 Op alle door Facilitato.nl geredigeerde documenten is onverkort het auteursrecht van toepassing.

Artikel 6 Honorarium

 • 6.1 De kosten voor de uitvoering van de opdracht door Facilitato.nl omvatten het honorarium en de verschotten.
 • 6.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
 • 6.3 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen honoraria exclusief BTW en reis- en verblijfskosten.
 • 6.4 Indien aan de zijde van Facilitato.nl een wijziging in de kosten plaatsvindt is Facilitato.nl bevoegd om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, of indien sprake is van een tariefstijging van meer dan 10%, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 • 6.5 Facilitato.nl is bevoegd van Opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 7 Betaling

 • 7.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, in rekening gebracht.
 • 7.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen uitgaande van de datum van facturatie. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Opdrachtgever wettelijke rente over de openstaande factuurbedragen verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen.
 • 7.3 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Facilitato.nl bevoegd haar werkzaamheden op te schorten. Facilitato.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 Iedere aansprakelijkheid van Facilitato.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden richting opdrachtgever, alsmede schade als gevolg van door derden opgelegde heffingen of boetes, alles in de meest brede zin van het woord.
 • 8.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, als het in totaal door Facilitato.nl in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium hoger is dan € 5.000,-, tot dat bedrag, zulks echter met een maximum van € 10.000,-
 • 8.3 Een aanspraak tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval, als Facilitato.nl niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 • 8.5 Facilitato.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Facilitato.nl. 

Artikel 9 Bepaalde en/of onbepaalde tijd

 • 9.1 Indien de overeenkomst tussen partijen is aangegaan voor onbepaalde tijd is elk van partijen bevoegd deze onder schriftelijke opgave van redenen, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • 9.2 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan is elk van partijen bevoegd de overeenkomst op te zeggen als een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer volgens de gemaakte afspraken kan plaatsvinden. De opzeggende partij is alsdan gehouden dit schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij mede te delen. Indien opzegging door Opdrachtgever plaatsvindt en de oorzaak van de beëindiging niet aan Facilitato.nl is toe te rekenen, is Opdrachtgever gehouden Facilitato.nl schadeloos te stellen door een vergoeding te betalen gelijk aan het overeengekomen honorarium voor de resterende looptijd van de overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op de rechtsverhouding tussen Facilitato.nl en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Indien Facilitato.nl als eisende partij optreedt is zij bevoegd het geschil bij de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is aanhangig te maken.

Februari 2018 
Versie 1.0 

Facilitato helpt:

Als interim-, project- en/of changemanager. In het service- en chainmanagement. Op het gebied van Lean6Sigma en Agile.

Facilitato biedt tal van specialismen met een pragmatische aanpak voor duurzame en geborgde procesoptimalisaties.