Privacyverklaring

Facilitato.nl, gevestigd Bereklauwlaan 8 te Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Facilitato.nl
Bereklauwlaan 8
9413 AP Beilen
06 23 92 55 08
E-mail:
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Facilitato.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Bedrijfsgegevens
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of aangeboden diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is niet te controleren. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt deze informatie meteen verwijderd.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Facilitato.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Uw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Uw te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om goederen af te leveren of diensten te kunnen uitvoeren
- Om materialen en producten te plaatsen, te bewerken en werkzaamheden uit te voeren bij u op locatie
- Facilitato verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zijn benodigd voor de belastingaangifte.
 
Alleen persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende grondslagen:
- U heeft nadrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor betaling, voor aflevering van producten en voor het leveren van diensten
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Facilitato.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Facilitato.nl) tussen zit.
Facilitato gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Computers voor verwerking e-mail, communicatie en administratie om met u te communiceren, archiveren van e-mail en facturen te kunnen sturen.
 
Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
Facilitato.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens: Bewaartermijn. Zolang u klant bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Personalia: Bewaartermijn. Zolang u klant bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Adres en locatie: Bewaartermijn. Zolang u klant bij bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
- Telefoon en e-mail: Bewaartermijn. Zolang u klant bij bent; Om met u te communiceren voor het leveren van diensten en/of producten.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Facilitato.nl verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Facilitato blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Facilitato.nl gebruikt alleen technische/functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website worden geoptimaliseerd. U kunt u altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De cookie(s) die deze website gebruikt:
facilitato.nl gebruikt een cookie (sessiecookie) voor de goede werking van de website.
Naam: 2df6973b7144872ef344cb4013edf812. Domein: facilitato.nl.
Verloopt: Wordt meteen automatisch verwijderd bij het beëindigen van het bezoek aan deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Facilitato.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn bij Facilitato.nl in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boven genoemd e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Reactie van Facilitato.nl geschiedt zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, na uw verzoek.
Facilitato.nl wil uw er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Facilitato.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Facilitato.nl.
Facilitato.nl heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. Facilitato.nl kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen. Indien nodig wordt u hierover vooraf apart geïnformeerd.

Facilitato helpt:

Als interim-, project- en/of changemanager. In het service- en chainmanagement. Op het gebied van Lean6Sigma en Agile.

Facilitato biedt tal van specialismen met een pragmatische aanpak voor duurzame en geborgde procesoptimalisaties.